Khớp nối cứng giàn giáo

Giới thiệu hình ảnh khớp nối giàn giáo

Khớp nối cứng giàn giáo được sản xuất tại công ty XNK Trung Hưng về cơ bản được sử dụng để lắp ráp ống và ghép giàn giáo. Khớp nối giàn giáo tiêu chuẩn, siết chặt hoặc các mối liên kết được nối với nhau bằng mục đích ghép theo thiết kế. 
Hướng dẫn này bao gồm các loại cơ bản của bộ khóa giàn giáo mà tham gia hai ống lại với nhau cũng như ghép đặc biệt được sử dụng để kết nối ống giàn giáo để các thành phần khác, thiết bị hoặc cấu trúc.

Khớp nối cứng giàn giáo